Konkursy

REGULAMIN KONKURSU

Wygraj karpia ( zwany dalej Regulamin)

 • 1 DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 • Konkurs! konkurs prowadzony pod nazwą ?Wygraj karpia? na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
 • Organizator; Fundator – Organizatorem jak i zarówno fundatorem Konkursu jest Gospodarstwo Agroturystyczne Pradolina -Grażyna Michałowska , mieszczące się w miejscowości Szczepidło 90 w gminie Krzymów, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 665-275-35-79 .
 • Uczestnik- osoba biorąca udział w konkursie

Organizator przeprowadza Konkurs w ramach serwisu społecznościowego facebook.

Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku osoby małoletniej wymagana jest Zgoda rodzica / opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.

Konkurs rozpoczyna się w dniu 04.12.2015 r. o godz.18.00 i trwa do dnia 20.12.2015r. do godz. 18.00.

 • 2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU
 1. Aby wziąć udział w Konkursie należy spełnić łącznie następujące warunki:
 2. Zapoznać się z treścią Regulaminu Konkursu zamieszczonego na stronie www. pradolina.pl. Informujemy, iż wejście na posta jest równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem oraz z akceptacją jego warunków.
 3. Dołączyć do fanów profilu Pradolina w serwisie Facebook,
 4. Polubić post konkursowy,
 5. Udostępnić post konkursowy na swojej tablicy.
 6. Spełnienie warunków określonych w ustępie 1 pkt a-d niniejszego paragrafu stanowi zgłoszenie (zwane dalej ?Zgłoszeniem Konkursowym?).
 7. W czasie trwania Konkursu spośród opublikowanych postów konkursowych organizator wybierze 3 osoby ,które nagrodzi.
 8. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

5.Nieprzestrzeganie Regulaminu może skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie

 

 • 3 ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Organizator będzie uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Konkursu w każdym czasie, w zakresie, w jakim nie wpłynie to na pogorszenie praw Uczestników Konkursu. Zmieniony tekst Regulaminu Konkursu obowiązuje od chwili jego opublikowania na serwisie Facebook

 • 4 WEJŚCIE W ŻYCIE REGULAMINU KONKURSU

Niniejszy Regulamin Konkursu wchodzi w życie z dniem 04.12.2015roku.

 • 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Konkursem, tj. w celu wyłonienia Zwycięzców Konkursu, w celach związanych z realizacją Konkursu i wydania nagród, Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji wydania nagród i rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługują prawa do: dostępu do danych, możliwości ich poprawiania, żądania usunięcia danych i zaprzestania ich przetwarzania

 • 6 OGŁOSZENIE WYNIKÓW, WYDANIE NAGRÓD

1.Laureaci i Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród poprzez ogłoszenie wyników na facebooku oraz za pomocą wiadomości e-mail podanej na fb.

 1. Nagrodzeni Uczestnicy Konkursu są zobowiązani podać swoje dane osobowe niezbędne do wydania nagrody, tj.: imię, nazwisko, ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość , adres email celem rozliczenia nagrody, najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od momentu poinformowania go o przyznaniu nagrody. Przewiduje się odbiór osobisty w siedzibie firmy, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr telefonu 500-041-929

3.W czasie trwania Konkursu, Organizator (czyt. także Fundator), spośród Uczestników wybierze 3 osoby , które otrzymają nagrodę ,jaką jest karp wigilijny

 • 7 REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy zgłaszać na adres Organizatora z dopiskiem ?Konkurs ?Wygraj Karpia?? na następujący adres: Pradolina Szczepidło 90 , 62-513 Krzymów lub w formie elektronicznej na następujący adres e-mail:pradolina@onet.pl, przed upływem czasu trwania Konkursu oraz po jego zakończeniu, jednakże nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty jego zakończenia.
 2. Reklamacje zgłaszane po upływie powyżej wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Organizator rozstrzyga reklamacje na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Uczestnik składający reklamację zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora za pomocą listu poleconego nadanego na adres podany w reklamacji, w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Wszelkie informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać kontaktując się z Organizatorem. Odpowiedzi będą udzielane niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.
 • 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin Konkursu jest dostępny na profilu organizatora w serwisie Facebook przez cały okres trwania Konkursu. Ponadto, Regulamin Konkursu jest także dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
 2. Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.